Žodynėlis

Apdraustas prekinis kreditas – pirkėjo, skolų draudėjui pagal išrašytas sąskaitas, kurios yra apdraustos pagal prekinio kredito draudimo taisykles, suma, neviršijanti nustatyto pirkėjui kredito limito.

Atidėto mokėjimo terminas – pirkimo - pardavimo sutartyje nustatytas terminas iki kurio turi būti apmokėta (atlyginta) už parduotas prekes ir (ar) suteiktas paslaugas.

Draudikas – draudimo įmonė.

Draudėjas – mokus ūkio subjektas, parduodantis prekes ir (ar) paslaugas ir sudaręs su draudimo įmone prekinio kredito draudimo sutartį.

Draudimo suma – draudimo sutartyje numatyta maksimali išmokų suma, kurią draudikas įsipareigoja išmokėti pagal prekinio kredito draudimo taisykles.

Maksimalus pirkėjo kreditavimo laikas – sprendime dėl pirkėjo kredito limito nurodytas laikotarpis, kurio negali viršyti atidėto mokėjimo terminas.

Naudos gavėjas – asmuo, kuris draudimo sutartyje nustatytomis sąlygomis įgyja teisę į draudimo išmoką.

Pirkėjas – ūkio subjektas, su kuriuo draudėjas yra sudaręs prekių pirkimo - pardavimo arba paslaugų teikimo sutartį, taikant atidėto mokėjimo terminą.

Pirkėjo skola – pirkėjo įsiskolinimas draudėjui pagal draudėjo vieną sąskaitą, kurią pirkėjas privalo apmokėti atitinkamoje pirkimo - pardavimo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Prekinis kreditas – pirkėjo skolų draudėjui pagal išrašytas sąskaitas suma, kurią pirkėjas įsipareigoja sumokėti per pirkimo - pardavimo sutartyse numatytus atidėto mokėjimo terminus.

Prekinių kreditų apyvarta – draudiko ir draudėjo sutarta prekinių kreditų suma per draudimo sutarties galiojimo laikotarpį, nurodyta draudimo sutartyje.

Pirkėjo kredito limitas – maksimali apdraudžiama vieno pirkėjo skolų suma, draudiko nustatyta sprendime dėl pirkėjo kredito limito.

Patvirtintas nemokumas – teisinę galią pirkėjo šalyje turinčiais dokumentais patvirtintas pirkėjo nemokumas.

Sprendimas dėl pirkėjo kredito limito – draudiko išduotas dokumentas, kuriame nurodomas pirkėjo kredito limitas, maksimalus pirkėjo kreditavimo laikas, apdraustoji procentinė pirkėjo skolos dalis, tariamo nemokumo periodas.

Tariamas nemokumas – uždelsta pirkėjo skola, kai nėra patvirtinto nemokumo.

Uždelsta pirkėjo skola – pirkėjo skola, pasibaigus atidėto mokėjimo terminui.